parišti

parišti
parìšti, pàriša, -o (pàrišė) tr. 1. SD265, N, Sut, M, 1 sumezgus, primezgus pakabinti apačioje ar šone: Po kuomi parìšti KII275. Tėvas parišo karvei skambalą . Pagalį po kaklu paršėkui pàriša, kad nebėgtų Mrc. Išleisdami aveles pievosna, inkerpa ausį, pariša raištį LTR(Slk). Šniūras po lubų aukštai pàrištas Jrb. Buvo skambalas, pàrištas toks noragas, suskambins kožną rytą Plt. Baslį parišiù, ir nučiauši [nuo stirtos] Mžš. Suvyturęs jį (sakramentą) skepeton, parišo ant kaklo DP140. Ant kožno malūno sparno parìš po beržą (pagalį, kad būtų sunkesni) Klk. ^ Laksto kaip katė, pūsle parišta Šts. | refl. tr., intr. K, : Liuob kretilą pasirìš ir išsivėtys – kame tą erpą gausi Dr. Pasirìšu pakaklinį ir eisu lauku Pln. Tetutė pasirìšo burkštino karolius Vkš. Pasirišęs kaklaraištį, esi jau šiek tiek panašus į vokietį I.Simon. Pasirišáu tais karoliais ir išejau į viešes Nt. Pagurklis [vieversio] yra šlakuotas ir išrodo, lyg būtų karoliais pasirišęs Blv. Moterėlės, baigusios valymą, pačios apsiprausė, apglostė plaukus, pasirišo baltas skareles, persijuosė priekyštėmis ir susėdo abi pavėnėje J.Balt. Pasirišk kvartūką, eidamas sėt, – gal iš skverno grūdus semsi! Ds. Ryto metą rado jį padvėsusį ir po kaklo pasirišusį arklio kaukolę LTR(Krtn). 2. refl. tr. po apačia pasigobti, apsirišti: Tą skarelę reik sutaisyt, susiūt, ir bus po vilnone pasirìšt žiemą Pc. Aš niekada žiemą niekur neinu kitos skarukės nepasirìšus Al. Pasrìšk skarelę apačion po šaliku, kad vėjas ausų neperpūstų Ktk. 3. pasieti, pritvirtinti, kad nejudėtų, nenusmuktų, nenulinktų: Plaukus, šakas parìšti KI100. Parìšk pakojas Ds. Pamidorai neparištì Rs. Dešinė ranka aprišta ir parišta; kaktoj retys, matyt, pralekiančios skeveldros prarėžtas I.Simon. Ant pakaboklio parišk skaustančią ranką J. Jei nebaštikui užmauna pančekas, tai reikia jas parišt, ba, ant sūdo Dievo einant, nusmuks, ir bus negražu LTIII457(Kls). Stovėjo keletas vežimų su parištomis į viršų ienomis . Tuo kalba ir pasibaigia, lyg kas liežuvius parištų V.Bub. | refl. tr., intr.: Dėdė jau ir pasirìšęs vaikščioja – ranką nutraukė Slm. Pakeles pasirìšti KI241. Sermėgą pasirìšti, pasijuosti KI100. Kapucinai vaikščio[ja], lentelėms pasirišę KlvrŽ. | Ant virvutės pasirìšo (pasikorė), i nėra žmogaus Vdk. 4. apjuosiant padaryti pasaitą: Parìšk puodynę, kad galima būtų nešt Ds. Sykį sutikau Benių, grįžtantį namo su krepšeliu, per petį parištu virvute V.Bub. | refl. tr.: Pasrìšę kašeles, eina turgun Klt. Abrūsą pasìriša, i nešdavo kašeles baravykų Švd. 5. pritvirtinti saitu: Vištą parìšo į obelį i laiko [, kad neperėtų] Brs. Senis vedėsi už ragų parištą karvę . | refl. tr.: Tai aš pasiėmiau kelnių pajuostuvę ir pasirišau tą vilką LTR(Kl). Vieną dieną pasirišo tas žmogelis Jonuką šniūreliu ir veda per didelę girią LTR(Žal).pritvirtintą saitu leisti ganytis: Parišo į dobilus, i išputo karvė Bgt. | refl. tr.: Karvės, avies nepasirìši an kiemo, reik ganinklos Jdr. 6. raiščiu apsukus, suvaržyti laisvę: Laiko erelį narve su parištais sparnais, kad negalėtų vėliau tėvo lizdan atsitūpti V.Krėv. Padvažiavę in karčemą, pàrišė ponus Brsl. 7. surišti į krūvą (javus, linus ir pan.): Pjoviau, negulėjau, pėdelius parišiau LTR(Ad). Nusineši šiaudų ir pàriši linus dideliuosnan kūliuos Dv. Subaton linus parišau Zt. Linai pàrišta kūliuosna Rod. Pačkosa rūbai pàrišta Rod. Toki didumos plaukeliai, ale parištì Grv. 8. refl. tr. kiek pasidaryti rišant: A bagota šluotų? Aš nepasirišáu Krš. 9. refl. tr. įstengti, suspėti surišti: Ta motriška po gero vyro rugius pjaunant pasiriša Vvr.
◊ raudónus karoliùs parìšti papjauti: Teip vagis ir sako: „Tavo laimė, aš tau būčiau parišęs raudonus karolius“ LMD.
\ rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; paparišti; perrišti; pierišti; prarišti; pririšti; papririšti; razrišti; surišti; pasurišti; papasurišti; užrišti; paužrišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • paristi — parìsti, pàrita, parìto (pàritė) tr. 1. N, K paridenti, nuridenti tolyn ar žemyn: Parìsk tą akmenį iš kelio Kal. O aš jam užduosiu lengvą darbelį – parìst akmenėlį nuo aukšto kalnelio JV960. Kap eis vieškelėliu, akmeniu parisiù DrskD62.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paristi — pari̇̀sti vksm. Pari̇̀sk tą̃ ãkmenį iš kẽlio, nuo kẽlio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • parišti — pari̇̀šti vksm. Mótina pari̇̀šo vai̇̃kui ant kãklo skarẽlę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paristinis — paristìnis sm. (2) raginamasis gėrimas, kai išgėrus paritamas stiklelis: Kai negersi, paristìnį gausi, dolėrį mokėsi Nm. Eikšę, stumbaklyni, paristìnį gersim! Grš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parištinis — parištìnis, ė adj. (2) 1. Vl parišamas, pririšamas: Kulka parištinė SD122. Spragilas parištìnis su grįžte J. Diržas čigono parištìnis, gražus šilkinis, pri diržo kabo lenciūgas dratinis Lk. 2. N, K parištas po apačia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klankis — 1 klankis sm. (1) Tv skambalas, ppr. rišamas karvei po kaklu; šiaip koks skambalas: Skambalas yr lietinys, o klankis kalvio darbo Varn. Iš pjūklo ar lopetos, ar dalgio daro karvėms parišti klankį (tai ne skambalas ir ne barškalas) Varn. Ta karvė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraišioti — 1 paraišioti iter. parišti. 1. LL155 kiek parišti, pritvirtinti. | refl. tr.: Ir jis ėme lipt, kelines pasiraišiojęs BsPIV34 2. paganyti raišiojant (gyvulius): Žemės neturiu nė gyvoliams paraišioti, ko beklausi aramuojuo reikaluo Šts. ║ pajėgti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraišyti — 1. K iter. parišti 1. | refl. prk.: Išsilieję skaidriausio akvamarino plotais, pasiraišę mėlynais upelių kaspinais, supa ežerai savo krantus baltmarškiniais beržais J.Balt. 2. iter. parišti 5: Ejau paraišyti karvę, ežį an tako radau Sg. 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pareitas — pãreitas sm. (3b) 1. storas kuolas ar pagalys, dedamas po daiktu, kad nesiektų žemės: Už durių pãreitus padėk, tai ten bus alaus bačkom paristi Tvr. Padėk pãreitus, kad nesupūtų dugnys bačkų Tvr. 2. apvalus rąstagalys, kišamas po sunkiu daiktu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrišti — užrišti, ùžriša, o (ùžrišė) 1. tr. apsukus, uždėjus priveržti: Už ragų jaučiui užùrišta, ir vedžioja Pb. Ažrišk virvę až ragų ir veskis Ds. An kaklo jaučiui žùriša ir aria Rod. Inspaudžia gerai [kartį ant vežimo] ir žùriša Pls. Suriši tris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”